DOĞRU KOLEJ’DE SOSYAL BİLGİLER DERSİ

Hızlı gelişim ve değişimin yaşandığı günümüzde hepimizin ortak çabası, bu değişim sürecine ayak uydurabilecek yeterlilikte donatılmış nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu amacı gerçekleştirmede en etkili araç eğitimdir ve biz öğretmenler bu etkili aracın önemli birer ögesini oluşturmaktayız.

Çağımızda bilim ve teknolojide görülen bu hızlı değişme ve gelişmeler toplumun yapısını da hızlı şekilde değiştirmektedir. Buna bağlı olarak eğitimin amaçlarında, yöntemlerinde ve biz öğretmenlerin geleneksel rollerinde de değişmeler olmaktadır. Bu gelişmelerin doğal sonucu olarak, toplumu oluşturan bireylerin, meydana gelen değişikliklere uyum sağlamalarında ve topluma katkıda bulunmalarında eğitim kurumlarımıza ve bu kurumlarda çalışan bizlere önemli görevler düşmektedir. İşte bu bağlamda Sosyal Bilgiler, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğrencilere en etkili biçimde anlatılır.

 • Öncelikle öğrencilerin dersin her safhasına aktif katılımlarını sağlanır. Bunun için katılımcı öğretim yöntem ve teknikleri (drama, gezi-gözlem, iş birliğine dayalı öğretim) uygulanır.
 • Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenen, anlayan ve uygulayan öğrenciler yetiştirilir.
 • Öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlamak için teşvik edici güdülemeler, birincil ve ikincil pekiştireçler verilir. Bu, öğrencilerin meraklarını uyandırarak başarılarını ödüllendirerek yapılır.
 • Harita bilgilerini geliştirerek yurdumuzu ve dünyadaki ülkelerin konumlarını bilmeleri sağlanır.
 • Tartışma yöntemini özellikle de içerisinde yer alan münazara yöntemini kullanarak öğrencilerin fikir alışverişinde bulunmalarına yardımcı olunur.
 • Sosyal Bilgiler dersi işlenirken güncel konulara yer verilir(savaş, deprem,siyasi vb)
 • Sosyal Bilgiler dersi işlenirken öğrenci çevrenin farkına varır, çevreyi etkin bir şekilde kullanır.
 • Sosyal Bilgiler dersinde anlatılan konular gerçeğine uygun materyal kullanımı; çevre düzenlemesi, sınıf ortamı dikkate alınarak işlenir. (küre, harita, karikatür,gerçek ortam vb)
 • Sosyal Bilgiler dersinde öğrenilen bilgiler gerçek hayatta kullanılmaya müsait şekilde tasarlanır ve öğrencilerin bu bilgileri hayatlarında kullanmaları teşvik edilir.
 • Sosyal Bilgiler dersi öğrencinin aklında sorular kalmayacak şekilde mantık süzgecinde anlatılır ve içselleştirilir.
 • Kavram haritaları, bulmaca yöntemi gibi çeşitli etkinlikler hazırlanarak öğrencinin derse ilgisi yönlendirilmeye çalışılır.
 • Ders işlenirken bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta, video gibi teknolojik araç ve gereçlerin kullanılması sağlanır.
 • Öğrencilerin bir konu hakkında düşünerek yeni fikirler üretmeleri ve bunları rahatlıkla ifade etmeleri için olanaklar tanınır.
 • Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak, nitelikli bireylerin yetişmesine ortamlar hazırlanır.
 • Öğrencileri düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirilir. Araştırma içgüdüsünü tetikleyerek monoton bireylerin yetişmesi engellenir.
 • Bazı tarihi olaylar hikâye şeklinde anlatılarak etkin bir dinleme ve zihinde canlandırma gerçekleştirilir.
 • Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesi, neyin doğru? Neyin yanlış olduğunun anlaşılması sağlanır.
Veli Bilgilendirme